بسم الله الرحمن الرحیم * وبلاگ شخصی * آیت پیمان

نظریات و دیدگاهها و مقالات و آثار و زندگی نامه و سوابق آیت پیمان

بسم الله الرحمن الرحیم * وبلاگ شخصی * آیت پیمان

نظریات و دیدگاهها و مقالات و آثار و زندگی نامه و سوابق آیت پیمان

بسم الله الرحمن الرحیم *  وبلاگ شخصی  * آیت پیمان

نظریات و دیدگاهها و مقالات و آثار و زندگی نامه و سوابق و تجارب و یادداشت ها و سفرنامه های آقای آیت پیمان دبیر شورای دین پژوهان کشور اختصاص دارد.

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۵
آبان

  • دبیرخانه دین پژوهان
۱۸
آبان
آیت پیمان، دبیر شوراى دین پژوهان کشور گفت: استفاده از شعرها وترانه هاى سخیف و لحن هاى آهنگین و ریتمیک و تقلیدى خوانندگان رپ و پاپ به دلیل ایجاد وهن در عزادارى درواقع بدعتگذاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت پیمان، دبیر شوراى دین پژوهان کشوردر پاسخ سئوالاتى که در مورد مداحى هاى غیرمتعارف از این دبیرخانه شده است گفت: در مورد برخى کلیپ هاى مداحى که دوستانى از شهرهاى مختلف کشور براى نظرخواهى مى فرستند، باید گفت که اینها که این شعرها وترانه هاى سخیف و لحن هاى آهنگین و ریتمیک و تقلیدى خوانندگان رپ و پاپ را وارد آیین مذهبى عزادارى سیدالشهداء مى کنند، به دلیل ایجاد وهن در عزادارى و ایجاد انحراف در شکل و محتواى سنت هاى مذهبى در واقع بدعت گذار هستند و براى بازارگرمى خود، عمل مجرمانه اى انجام مى دهند و مدعى العموم ها باید با این پدیده شوم ابتذال در مداحى  برخورد قضایى قانونى بکنند!!

وى گفت امروز مقاتل مورد پژوهش قرار گرفته اند و مقاتل صحیح و مستند بطور متعدد توسط موسسات معتبر چاپ شده اند و در اختیار عموم هستند و اشعار آیینى و عاشورایى به وفور در دیوان هاى شعر شاعران برجسته و کتاب هاى شعر عاشورایى داراى مجوز وجود دارد و نیازى به شعر گونه هاى ضعیف و بى محتوا و موهن که سرایندگان آنها تهى از فنون ادبى و فاقد علمند نیست.

وی گفت مداحانى که از این سروده ها و مطالب و خودگویى هاى بى اعتبار استفاده مى کنند در واقع کارشان شیادى است و همان کشیدن شکل مار براى عوام به جاى نوشتن کلمه صحیح مار است. تعجب است که در جامعه فقط انتقاد مقطعى مى شود وبرخوردى صورت نمى گیرد.

  • دبیرخانه دین پژوهان