بسم الله الرحمن الرحیم * وبلاگ شخصی * آیت پیمان

نظریات و دیدگاهها و مقالات و آثار و زندگی نامه و سوابق آیت پیمان

بسم الله الرحمن الرحیم * وبلاگ شخصی * آیت پیمان

نظریات و دیدگاهها و مقالات و آثار و زندگی نامه و سوابق آیت پیمان

بسم الله الرحمن الرحیم *  وبلاگ شخصی  * آیت پیمان

نظریات و دیدگاهها و مقالات و آثار و زندگی نامه و سوابق و تجارب و یادداشت ها و سفرنامه های آقای آیت پیمان دبیر شورای دین پژوهان کشور اختصاص دارد.

 

In the name of Allah the All-Compassionate, the All-Merciful

Curriculum Vitae Ayat Pyeman

Email:ayat.peyman@gmail.com

Personal data

 

Name                   : Ayat Peyman

Marital Status    : Marrie

                               Date of Birth      : 2nd of August 1960

Nationality         : Iranian

National NIC     : 4231402116

 

Academic Profile

 

 

-          Nation Diploma: Culture and Ethics

-         Higher Nation Diploma: English Language

   -Higher Nation Diploma: training religious    

      Bachelor Degree (B A): Administration and Educational Planning

-        .  Masters Degree (M A): Administration and Cultural Planning from the ministry of cultural Islamic guidance

      Doctor of philasofphy (PHD ): from USA in educational  planning  and management

Seminary education


 

-          Quranic Science, Quranic commentary, Hadith, Arabic language, History and Ethics and Mysticism  for 15 years , at the   Qom Islamic seminary.

 

 

 

 

Important positions

 

 

-          Vice cultural educational director in the country in 1990 - Chief district Imam for Friday congregational Prayer in 1994 .

-          Director of Public Relations of the Interior Ministry in the country in 1995

-          Head of youth society in the country in 1997

-          Secretary of youth Supreme Council in 1997

-          Servant of the Holy Koran سال 77 -Year 1998

-          Chairman of the  Shahid Rajayi festival  in 2000.

-          National expert at the Ministry of Culture and Islamic Guidance in 2001

-          National chairman of the Shahid Rajayi festival in 2002

-          Director and chairman at the ministry of culture and Islamic Guidance for the Shahid Rajayi festival for a period of two years 2007-2009

-          Fifty two مورد تشوی ق نامه و تقدیر نامه از ر و سای جمهوری ، 4 وزیر ، معاونین وزراء ، 5 استاندار ، جامعه مدرسین حوزه علمیه ، شورای نگهبان ، دبیرخانه ائمه جمعه کشور ، ستاد دهه فجر کشور letters of  appreciation and recommendation from previous president of the Islamic republic of Iran, four from ministers and deputy ministers,  five from governors,  Seminary Teachers Association, the guardian  Council, the Secretariat of the Friday prayer in the country, the Tenth of  Fajr  committee and also from  Staff, ، مسئولین و مدیران کشوری و استانی و نهاده ا وسازمانها . Officials, managers and directors  of  various organizations in the country.

 

Responsibilities & Experiences

 

 

-          Founder and director of an educational centre in 1988

-          Deputy Chiefs of Relief and Support at the Seal of all Prophets headquarter from 1983 – 1988

-          Senior representative at the ministry of education and vocational training, country assessment committee and entrance examination supervisor

-          Director of vocational education at the Kohgiluyeh and Buwey Ahmad districts and also at the Teachers Training Centre of Public Management for three years

-          Educational Assistant and General Director of Education at the Kohgiluyeh district for four years

  

-    Director of the Friday congregational prayer committee in the provincial districts of کهگیلویه و بویراحمد ( یاسوج ) Kohgiluyeh and Amad buwey and also director at the propagation   و شورای هماهنگی تبلیغات Coordinating Council for eight year8.

-          -Director of  Youth Council and youth home in the district  and  at the same time head of  public relation of The tenth of Fajr committee , propagation coordinating council, government’s week committee, committee of Imam’s honor, Yasooj Friday congregational prayer committee, sectary of district administrative board  in the seventies 

-          Cultural consultant for four councilor   4 ((Mr. Sufi, Jamie, Raja, and Awliya)) and   Chairman of the district committee of the leader of the Islamic revolution and president visit in Yasooj in the seventies. 

-          -تدریس معارف اسلامی و بینش دینی و فلسفه و منطق و قرآن و عربی در دبیرستان ها و تربیت معلم یاسوج وTeaching Islamic religion and religious doctrine, philosophy and logic, Quran studies and Arabic language in secondary schools and teachers training centers at Yasooj, Shiraz, and Qom for five years5 سال ..

-          Deputy and assistant of the General administration office of Culture and Islamic guardians and also member of the cultural guardian council of the Qom districts for seven years.

-          Generalمدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در سال 84 ودبیر شورای فرهنگ عمومی قم ( شورای نمونه کشور ) 1 سال . Director of Culture and Islamic Guidance of Qom district in 2005 and sectary of the Qom public culture committee for one year.

-          Deputy consultant of art at the ministry of culture and Islamic guidance   for five years 2005- 2010.

-          Chairman of the reform -chairman fffff  fgfreform rr Committee of the art department of the ministry of Culture and Islamic Guidance and other affiliate organization in 2006 and 2006

-          Member of the board of director of culture and art foundation for almost five years.

-          Member of the Board of Trustees of the creative art foundation for five year

-          Member of the Supreme Council and secretary of the Special Committee of specialize evaluation of artist in the country for four years.

-          Secretary of the council of dispatch artist for five years

-          Managing Director and Member of the Board of Directors at the Darul Maharif Shia Institute and the مرکز علمی و تحقیقاتی دارالعرفان شیعی قم Scientific and Research unit of the Daral Maharef  Shia institute in Qom for six years.

-          -Member of the Board of Trustees and director at the Tehran Islamic Guidance institute for six years.

-          Director at the Tehran Islamic Guidance institute of advance technology, Quranic Science and Islamic Theology for two years.

-          Chair of the National Quran recitation and the guiding light of the Quran banquet in Tehran for five years.

  

-          President of the Qom annual Quranic and Itrat exhibition and also organizing chairman of various religious research conferences for fifteen years.

-          Organizing chairman for more than five hundred Quranic conference and festivals and also district and country wide Quranic competition for thirty two

 

Current jobs

 

 

-          -Director of the institute of religious researchers and secretary of the educational board of religious researchers in the country

-          Member of the board of director and the policy making council of the Shia world Assembly

-          coordinating chairman of the annual Imamate conference and other  conferences organized by the Imam Sadiq educational office and also the chair of Shism studies  in some European American and Asian universities.

-          Member of the board of director at the Noor Islamic academy in Washington and also Dean of Shia studies at the Georgia and Washington-

-          President of the policy making council and member of the board of director at the servant of Imam Rida institute

Research activities

 

 

-          Member and president of the Qom Research committee for eight years

-          Director in charge of the Qom Research journal for five year

-          Member and president of the Surveillance Book committee of Qom for eight years

-          Member of Shia Darul- Maharef educational committee and the Shia Darul- Erfan centre and also educational charter supervisor for six years 

-          Member of the educational board and research committee of the Shia world assembly and educational supervisor of books and educational website of this Assembly for twelve years

-          He has written  تالیف مقالات و سرمقاله های علمی متعدد در نشریات و فصل نامه های تخصصی دینی . numerous educative articles and editorials in published religious   journals and magazine 

 

-          He has presented lot of sociocultural and political articles and memo to the press, during lectures and interviews nationally and internationally

-          He has traveled twenty eight time out of the county for educational and research purposes to sixteen European countries twelve Asian countries and three educational and research trip to the USA  to participate in religious conferences and exhibitions and also to give presentations and to meet with various educated personality

-          He has worked with universities, Islamic centers, mosques and Shia organization and movement base in Europe, the USA and Asia.

-          He has written a travelling adventure diary of the leader of the Islamic revolution and a public relation book and it status in the Islamic republic and twelve educative articles and editorials.

-          He has also written pamphlet on Quranic teaching and teaching method especially for teachers training courses.

-          Teaching Quranic concepts and Interpretation and also Quranic teaching methodology for the past thirty two years.

-          He also benefited from eminent scholars and lectures such as the eminent Jawad Amuli, Janaty sharoodi, Jafar shobhani, the late Fazil Lankarani, the late Muhamad Haadi Mahrifat, the late Malik Husseinii, Shadid Mishi, Qiraati, Hussein Ansariyan, Majidi, Shamiri,Murug Musavi Athar and lot of other

 

National Religious Researchers

Secretariat

Iran, Qom, Resalat Sq,   Summeyeh Blvd, Block 27

Site: http://www.dinpajoohan.com

Cell NO: +98(0)9192530250

Tell: +98(0)25-37834536

Fax: +98(0)25-37835397

Zip code:3715815961