بسم الله الرحمن الرحیم * وبلاگ شخصی * آیت پیمان

نظریات و دیدگاهها و مقالات و آثار و زندگی نامه و سوابق آیت پیمان

بسم الله الرحمن الرحیم * وبلاگ شخصی * آیت پیمان

نظریات و دیدگاهها و مقالات و آثار و زندگی نامه و سوابق آیت پیمان

بسم الله الرحمن الرحیم *  وبلاگ شخصی  * آیت پیمان

نظریات و دیدگاهها و مقالات و آثار و زندگی نامه و سوابق و تجارب و یادداشت ها و سفرنامه های آقای آیت پیمان دبیر شورای دین پژوهان کشور اختصاص دارد.

بازدید مقام معظم رهبری ازنمایشگاه دستاوردهای مراکز پژوهشی حوزویدر بازدید مذکور گزارش برنامه ها وفعالیت ها وآثار موسسه دارالعرفان ودارالمعارف شیعى توسط آقاى پیمان به معظم له ارائه شد وطرح تدوین عرفان اهل بیت به استحضارشان رسید و حضرت آقا با دعا براى موفقیت مسؤلین موسسه از کارهاى انجام شده اظهار خرسندى فرمودند.


دیدار وگفتگو با علماء و مراجع بزرگ جهان تشیع واعضاى جامعه مدرسین ومدیران حوزه ورؤساى مراکز دینى وپژوهشى در دو دهه اخیر وبرخودارى از الطاف وحسن نظر آن بزرگوارانسفر علمی و پژوهشی  - کشور آفریقا جنوبی - سال 1390 - به همراه استاد حسین انصاریان


سفر علمی و پژوهشی - کشور آمریکا - سال 1391
(دیدار با جناب آقای دکتر نصر )سفر علمی و پژوهشی آقای دکتر پیمان - کشور گرجستان - سال 1391 - به همراه استاد حسین انصاریان
(دیدار با ایلیای مقدس و اساتید و بزرگان کشور گرجستان)

سفر علمی و پژوهشی  - کشور آذربایجان - سال 1391 - به همراه استاد حسین انصاریان و اعضاء هیئت مدیره موسسه دارالمعارف شیعی